This project is read-only.
  • Metoda : AddRoleForUserValue.
  • Scenariusz: Ustawienie uprawnień czytania (nazwa roli "Czytanie") dla użytkownika z pola (typ osoba lub grupa) elementu "Czytacz" z zachowaniem uprawnień listy dla dodanego elementu listy.

/// <summary>
/// An item was added.
/// </summary>
public override void ItemAdded(SPItemEventProperties properties)
{
    base.ItemAdded(properties);
    RoleAssignment.AddRoleForUserValue(properties.Web, properties.ListItem, properties.Web.RoleDefinitions["Czytanie"], properties.ListItem["Czytacz"] as SPFieldUserValue, true);
}

Last edited Apr 7, 2010 at 2:42 PM by Nidhogg, version 1

Comments

No comments yet.